علی کرمی: https://byazma.ir/res/sims/ParabolicMirror/علی کرمی: https://byazma.ir/res/sims/Pentaprism/علی کرمی: https://byazma.ir/res/sims/LensesMirrors/علی کرمی: https://www.seilias.gr/images/stories/html5/diffusion.htmlعلی کرمی: https://www.seilias.gr/EAP/diploma/simulations/shadow.htmlعلی کرمی: https://www.seilias.gr/images/stories/html5/mirror.html

آموزش

آزمایش های مجازی فیزیک یازدهم موجود در کتاب آزمایشگاه علوم تجربی

کتاب آزمایشگاه علوم تجربی تحول جدیدی در آموزش ایجاد کرده اما به دلیل نبود امکانات کافی آزمایشگاهی باعث کاهش توجه دبیران و دانش آموزان به آن شده است. در این راستا گروه آزمایشگاه علوم تجربی شهرستان های استان تهران اقدام به راه‌اندازی وبسایت آزمایشگاه مجازی با نام بیازما کرده است.

آموزش

آزمایش های مجازی فیزیک دهم موجود در کتاب آزمایشگاه علوم تجربی

کتاب آزمایشگاه علوم تجربی تحول جدیدی در آموزش ایجاد کرده اما به دلیل نبود امکانات کافی آزمایشگاهی باعث کاهش توجه دبیران و دانش آموزان به آن شده است. در این راستا گروه آزمایشگاه علوم تجربی شهرستان های استان تهران اقدام به راه‌اندازی وبسایت آزمایشگاه مجازی با نام بیازما کرده است.

آموزش

آزمایش های مجازی شیمی دوازدهم موجود در کتاب آزمایشگاه علوم تجربی

کتاب آزمایشگاه علوم تجربی تحول جدیدی در آموزش ایجاد کرده اما به دلیل نبود امکانات کافی آزمایشگاهی باعث کاهش توجه دبیران و دانش آموزان به آن شده است. در این راستا گروه آزمایشگاه علوم تجربی شهرستان های استان تهران اقدام به راه‌اندازی آزمایشگاه مجازی با نام بیازما کرده است.

آموزش

آزمایش های مجازی شیمی دهم موجود در کتاب آزمایشگاه علوم تجربی

کتاب آزمایشگاه علوم تجربی تحول جدیدی در آموزش ایجاد کرده اما به دلیل نبود امکانات کافی آزمایشگاهی باعث کاهش توجه دبیران و دانش آموزان به آن شده است. در این راستا گروه آزمایشگاه علوم تجربی شهرستان های استان تهران اقدام به راه‌اندازی آزمایشگاه مجازی با نام بیازما (آزمایشگاه مجازی مدارس) کرده است.

نانو

امکان ساخت میکروروبات‌های هیدروژلی برای استفاده در پزشکی

تیم تحقیقاتی حامد شاهسون، از دانشگاه واترلو موفق به توسعه موادی از جنس هیدروژل شده است که می‌توان با استفاده از آن، نسل جدید میکروروبات‌ها را ساخت. این روبات‌ها برای مصارف درمانی و پزشکی بسیار مفید و پرکاربرد هستند.